logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

O oddziale

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 44/2017 - zakończenie naboru

29-11-2017

Informacja dot. zakończenia naboru

na stanowisko: Specjalista w Wydziale ds. Służb Mundurowych, Sekcji ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego – ogłoszenie nr 44/2017

Na stanowisko Specjalisty w Wydziale ds. Służb Mundurowych, Sekcji ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego  została zatrudniona Pani:

 

Krystyna Nowak, zam. Opole

Uzasadnienie:

O zatrudnieniu wyżej wymienionej osoby zadecydowała przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem zadań na proponowanym stanowisku pracy.

Opole, 2018-01-03

 


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze pracowników nr 44/2017 na stanowisko

Specjalista w Wydziale ds. Służb Mundurowych- Sekcji Lecznictwa Uzdrowiskowego

Oferta pracy w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 

1

Krystyna Maria Nowak

Zam. Opole

Godz. 09:00

 

Wyżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 21 grudnia 2017 roku (czwartek) na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w siedzibie Opolskiego Oddziału NFZ przy ul. Głogowskiej 37 ( II piętro – sekretariat), zgodnie z podanym wyżej harmonogramem.

 

Prosimy o zgłoszenie się na nabór z dokumentem tożsamości.

 

Opole, 2017-12-15

Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

 


Ogłoszenie o naborze pracowników nr 44/2017

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista  w Wydziale ds. Służb Mundurowych- Sekcji Lecznictwa Uzdrowiskowego

 

Oferta pracy w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 

Praca w wymiarze: 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                               

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 1. praca w systemie informatycznym w zakresie rejestracji i obsługi skierowań na leczenie uzdrowiskowe,
 2. udział w przygotowaniu planu zakupu i pracach związanych z zabezpieczeniem świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe,
 3. sporządzanie projektów odpowiedzi merytorycznych na skargi, opinie i wnioski świadczeniobiorców i Świadczeniodawców w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
 4. udzielanie niezbędnych informacji z zakresu przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia oraz lecznictwa uzdrowiskowego w trakcie prowadzenia rozmów  telefonicznych
  i bezpośrednich ze świadczeniobiorcami,
 5. opracowywanie materiałów do zawierania/zmiany umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych
  w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

 

Wykształcenie: wyższe

 

Wymagania konieczne:

 1. minimum 3 – letni staż pracy w instytucjach ochrony zdrowia lub podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. znajomość podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia:
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków  publicznych ( t. j. D.U. z 2017 r.  poz. 1938, z późn. zm.),
 4. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego( Dz.U. z 2012 r., poz.14),
 5. Ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 879 j.t.),
 6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, (Dz. U. z 2011 r., nr 142,poz. 835),
 7. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2027).

Wymagania pożądane:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. znajomość przepisów związanych z ochroną zdrowia, w szczególności ustawy
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych ,
 3. umiejętność sporządzania pism urzędowych.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 

 1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu) i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy),
 3. podpisany list motywacyjny
 4. podpisane CV
 5. podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.).
 6. podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki   zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U.2017 poz.1938.).

 

 

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)  właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się
o zawarcie takich umów;

3)  członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej;

4)  członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)  członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty,
o których mowa w pkt 2;

7)  właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)  posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)  członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 14 grudnia 2017 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Organizacyjny Kadr i Szkoleń, Sekcja ds. Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS/44/2017

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane / liczy się data wpływu
do OOWNFZ/.

2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone
po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów

3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.  Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 29.11 2017 rok
Źródło: Wydział Organizacyjny Kadr i Szkoleń

 

 

 

Wszystkie aktualności