logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

O oddziale

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 40/2017 - zakończenie

02-08-2017

 

Informacja dot. zakończenia naboru

na stanowisko: Głównego Specjalisty/Specjalista/Starszy Inspektor Kontroli/Inspektor Kontroli  w Wydziale Kontroli w Sekcji ds. Realizacji Kontroli – 2 osoby w ogłoszeniu nr 40/2017

Procedura naboru nr 40/2017 na stanowisko: Głównego Specjalisty/Specjalisty/Starszy Inspektor Kontroli/Inspektor Kontroli w Wydziale Kontroli w Sekcji ds. Realizacji Kontroli – 2 osoby została zakończona bez wyłonienia kandydata.

Opole, 2017-08-22

Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

______________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 40/2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko : główny specjalista/ specjalista/ starszy inspektor kontroli/ inspektor kontroli w Wydziale Kontroli  w Sekcji ds. Realizacji Kontroli – 2 osoby

 

Praca w wymiarze: 2 etaty

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                                                                   

Główne obowiązki na stanowisku:

 1. udział w opracowywaniu programu i/lub tematyki kontroli,
 2. udział w opracowywaniu analiz przed kontrolnych ,
 1. udział w realizacji procesu kontroli świadczeniodawców,
 2. udział w sporządzaniu protokołów z przeprowadzonych kontroli,
 3. sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych,
 4. udział w przygotowywaniu i przekazywaniu do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału związane z wykonywaniem czynności kontrolnych.

Wykształcenie:

     Wyższe – lekarz

Wymagania konieczne:

 1. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016 poz.1793 ze zm.),
 2. znajomość podstawowych zagadnień dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia,
 1. umiejętność obsługi komputera ( programów: WORD, EXEL),
 2. umiejętność czytania i stosowania przepisów prawnych,
 3. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 4. minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe – Główny Specjalista,
 5. minimum 4 letni doświadczenie zawodowe – Starszy Inspektor Kontroli,
 6. minimum 3-letni staż pracy– Inspektor Kontroli, Specjalista,
 7. aktualny dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza.

Wymagania pożądane:

 1. dokładność i rzetelność,
 2. odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 3. umiejętność organizowania pracy własnej,
 4. umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016 poz. 1793 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu) i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnienie wystawione przez zakład pracy)
  oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 3. kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza,
 4. podpisany list motywacyjny
 5. podpisane CV
 6. podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 962
  z późn. zm.).
 7. podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki   zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 z późn. zm.).

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa
w pkt 2;

7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

    1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do  18 sierpnia 2017 roku na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS/40/2017

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

Inne informacje:

1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu
do OOWNFZ/.

2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone
po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów

3.Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole,1 sierpień 2017 r.
Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń 

Wszystkie aktualności