logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

O oddziale

Drukuj

Ogłoszenia o sprzedaży

Ogłoszenie o kolejnym przetargu nieograniczonym - sprzedaż mebli biurowych

10-03-2020

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia         z siedzibą w Opolu, przy ul. Ozimskiej 72a

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż następujących składników majątkowych:

 

Lp.

Nazwa składnika majątkowego

Symbol

Ilość sztuk

Parametry i opis stanu

technicznego

Cena wywoławcza  brutto

Cena

oferowana brutto

1.

Biurko płytowe

OOW-8-1218/14

 

1

Biurko płytowe zakupione w 2014 r., posiadają wyraźne ślady użytkowania, jednocześnie nadają się do dalszej eksploatacji.

70 zł

 

2.

Biurko płytowe

OOW-8-1219/14

 

1

Biurko płytowe zakupione w 2014 r., posiadają wyraźne ślady użytkowania, jednocześnie nadają się do dalszej eksploatacji.

 

 

70 zł

 

3.

Biurko płytowe

OOW-8-1221/14

 

1

Biurko płytowe zakupione w 2014 r., posiadają wyraźne ślady użytkowania, jednocześnie nadają się do dalszej eksploatacji.

    

 

70 zł

 

4.

Biurko płytowe

OOW-8-1222/14

 

1

Biurko płytowe zakupione w 2014 r., posiadają wyraźne ślady użytkowania, jednocześnie nadają się do dalszej eksploatacji.

 

 

70 zł

 

5.

Kontener

OOW-8-1275/15

 

1

Kontener zakupione w 2015 r., posiadają wyraźne ślady użytkowania, jednocześnie nadają się do dalszej eksploatacji.

 

 

50 zł

 

6.

Biurko płytowe

OOW-8-1363/16

 

1

Biurko płytowe zakupione w 2016 r., posiadają wyraźne ślady użytkowania, jednocześnie nadają się do dalszej eksploatacji.

 

 

70 zł

 

7.

Biurko

OOW-8-1411/17

 

1

Biurko zakupione w 2017 r., posiadają wyraźne ślady użytkowania, jednocześnie nadają się do dalszej eksploatacji.

 

 

70 zł

 

8.

Biurko

OOW-8-1412/17

 

1

Biurko zakupione w 2017 r., posiadają wyraźne ślady użytkowania, jednocześnie nadają się do dalszej eksploatacji.

 

 

70 zł

 

9.

Kontener

OOW-8-1421/17

 

1

Kontener zakupione w 2017 r., posiadają wyraźne ślady użytkowania, jednocześnie nadają się do dalszej eksploatacji.

 

 

50 zł

 

10.

Biurko

OOW-8-1449/17

 

1

Biurko zakupione w 2017 r., posiadają wyraźne ślady użytkowania, jednocześnie nadają się do dalszej eksploatacji.

 

 

70 zł

 

11.

Kontener

OOW-8-1450/17

 

1

Kontener zakupione w 2017 r., posiadają wyraźne ślady użytkowania, jednocześnie nadają się do dalszej eksploatacji.

 

 

50 zł

 

12.

Kontener

OOW-8-1454/17

 

1

Kontener zakupione w 2017 r., posiadają wyraźne ślady użytkowania, jednocześnie nadają się do dalszej eksploatacji.

 

 

50 zł

 

13.

Kontener

OOW-8-1480/18

 

1

Kontener zakupione w 2018 r., posiadają wyraźne ślady użytkowania, jednocześnie nadają się do dalszej eksploatacji.

 

 

50 zł

 

 

                                                                                                                                          

 

WARUNKI POSTĘPOWANIA:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów w art. 66-721  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Sprzedawane składniki majątkowe można oglądać w budynku przy ul. Głogowskiej 37                  w Opolu w dni robocze, w godzinach od 09:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Augustem Ciechocińskim, tel. 77 5495203.
 3. Oferta powinna zostać złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do    ogłoszenia.
 4. W przypadku osób prawnych, spółek cywilnych, spółek osobowych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, tj. wymienione                           w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. W takiej sytuacji pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty.
 5.  Ofertę należy złożyć osobiście w Kancelarii na parterze Oddziału lub przesłać pocztą do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Ozimska 72a, 45-310 Opole,  w  terminie do 17 marca 2020 roku do godz.12:00 (liczy się data i godzina wpływu).
 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na zakup mebli biurowych” „Nie otwierać przed dniem 17 marca 2020 r. do godz. 12:30”.
 7. Poza oznaczeniami określonymi w pkt. 6, koperta powinna posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można było zidentyfikować uczestnika postępowania przed otwarciem ofert oraz odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji Oddział niezwłocznie zwróci ofertę Oferentowi.
 8. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę w formie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o zmianie musi być złożone wg takich samych zasad jak określone w pkt. 6 i 7, w kopercie dodatkowo oznaczonej dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.
 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2020 roku o godz.12:30 w siedzibie Sprzedającego w sali konferencyjnej na II p. Zastrzega się prawo zmiany miejsca otwarcia ofert (dokładniejsza informacja będzie do uzyskania w dniu otwarcia ofert).
 10. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania  którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 11. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu, bez podania przyczyny.
 12. Złożone w postępowaniu oferty oceniane będą wg poniższych kryteriów:

Kryterium nr 1 - deklaracja zakupu największej ilości składników majątkowych.

Kryterium nr 2 - najwyższa cena łączna oferowana za składniki majątkowe (kryterium stosowane w przypadku ofert zawierających identyczną ilość zadeklarowanych do nabycia składników majątkowych).

Kryterium nr 3 - kolejność wpływu ofert - data i godzina (kryterium stosowane             
w przypadku ofert zawierających identyczną ilość zadeklarowanych do nabycia składników majątkowych oraz identyczną cenę łączną oferowaną za składniki majątkowe).

 1. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
  1. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan składników majątkowych objętych przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.
   1. Sprzedający podpisze z Nabywcą umowę sprzedaży, której projekt stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
   2. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
 2. Nabywca zobowiązuje się do odbioru składnika/ów majątku Opolskiego OW NFZ                     z Opolu przy ul. Głogowskiej 37, w terminie 7 dni po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.

18. Kupującym zostaje oferent, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę ocenioną wg kryteriów, o których mowa w pkt. 12.

19. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający poinformuje Kupującego o terminie zawarcia umowy.

20. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający poinformuje pisemnie uczestników przetargu o jego wynikach, albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.        

 

 

 

Załączniki:

 

1) Umowa sprzedaży

2) Formularz ofertowy

3) Protokół przekazania

4) Protokół wydania przedmiotu sprzedaży

Wszystkie aktualności