logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O oddziale

Drukuj

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NARODOWY FUNDUSZU ZDROWIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

NARODOWY FUNDUSZU ZDROWIA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy następujące informacje:    

● ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

a) Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186

▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP

▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl

b) Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewódzkim, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Ozimska 72A, 45-310 Opole

▪ za pomocą platformy ePUAP

▪ e-mailem: sekretariat@nfz-opole.pl

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Opolski Oddział Wojewódzki NFZ można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w  następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Ozimska 72A, 45-310 Opole

▪ telefonicznie: 77 54 95 380

▪ e-mailem:

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych Narodowego Funduszu Zdrowia, określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są w szczególności:

RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit a, b, c i e;

▪ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

▪ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;

▪ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;

▪ ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

▪ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;

▪ ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

▪ ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

▪ ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

▪ ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;

▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

▪ ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności art. 5 ust. 1 pkt 7 oraz art. 5a;

 

 

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa  danych osobowych do państwa trzeciego, z zastrzeżeniem sytuacji gdy taki obowiązek wynika z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane oraz przez czas niezbędny do obrony roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje:

▪ prawo dostępu do treści swoich danych;  

▪ prawo do sprostowania danych;

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania;

▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

W zależności od charakteru prowadzonej sprawy, podanie przez Państwa swoich danych osobowych może być dobrowolne lub obowiązkowe, związane z wymogiem ustawowym. Niepodanie przedmiotowych danych może wpływać na treść rozstrzygnięć w prowadzonych sprawach indywidualnych.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników postępowań administracyjnych prowadzonych przez  Opolski Oddział Wojewódzki NFZ.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zwracających się do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawach  z zakresu: udzielenia informacji (w tym publicznej), petycji oraz skarg i wniosków

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób dopuszczonych do przemieszczania się wewnątrz budynku Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ samodzielnie lub pod opieką wyznaczonego pracownika

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z rejestracją rozmów telefonicznych 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób, do których kierowane są zaproszenia przez Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OFERENTÓW I KONTRAHENTÓW