logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Przeniesienie praw i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Komunikat dla Świadczeniodawców w przedmiocie dokumentów formalno – prawnych wymaganych przy składaniu wniosków o wyrażenie zgod

Komunikat dla Świadczeniodawców
w przedmiocie dokumentów formalno – prawnych wymaganych przy składaniu wniosków
o wyrażenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków
z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Stosownie do zapisu art. 155 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wymaga pisemnej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy na nowy podmiot może nastąpić jedynie w przypadku konieczności pilnego zabezpieczenie świadczeń oraz pełnego następstwa prawnego wyrażającego się w: przejęciu praw i obowiązków poprzednika, udokumentowanej możliwości realizacji świadczeń, przejęciu mienia potrzebnego do realizacji świadczeń oraz pracowników poprzednika w trybie art. 23’ Kodeksu Pracy.
Wobec powyższego w sytuacji zaistnienia zdarzeń, które uniemożliwiają realizację umowy przez świadczeniodawcę w ustalonym zakresie:

 1.  Podmiot przekazujący i przejmujący składa wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wraz z znaczeniem przedmiotu cesji, co do rodzaju, zakresu, liczby przekazywanych świadczeń, ich ceny, ogólnej wartości cesji, terminu, od którego cesja miałaby obowiązywać oraz wskazaniem podstawy wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają realizację umowy przez świadczeniodawcę przekazującego w ustalonym zakresie - wg wzoru stanowiącego załącznik do komunikatu.
 2.  Podmiot przekazujący – w przypadku, gdy przyczyną przeniesienia praw i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest likwidacja zakładu opieki zdrowotnej lub likwidacja części komórek organizacyjnych (restrukturyzacja) wchodzących w skład struktury organizacyjnej Świadczeniodawcy, załącza potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie :
 3. § uchwały organu założycielskiego jak również, o ile taka sytuacja występuje, innych organów, którym organ założycielski powierzył wykonanie zadania.
  § decyzję o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody albo Ministra Zdrowia potwierdzającą likwidację zakładu opieki zdrowotnej lub stosownych komórek organizacyjnych.

 1.  Podmiot przejmujący – załącza kserokopie niżej wymienionych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
 2. § Odpisy z właściwych rejestrów (R ZOZ, KRS, Działalność gospodarcza, Okręgowej Izby Lekarskiej, Okresowej Izby Pielęgniarek i Położnych)
  § Obowiązujący Statut zakładu opieki zdrowotnej
  § Umowa spółki cywilnej lub akt założycielski zakładu
  § Postanowienie Inspektora Sanitarnego o spełnieniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych
  § Prawo do lokalu
  § Polisa OC
  § Dowód przejęcia pracowników, mienia i dokumentacji medycznej
  § Dokumentacja ofertowa
  § Umowy z podwykonawcami zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z oddziałem Funduszu lub oświadczenie, że umowa będzie wykonywana samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy;
  Powyższe dokumenty muszą być zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.
  Komplet wszystkich dokumentów należy złożyć nie później niż na jeden miesiąc przed planowaną datą przeniesienia praw i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.