logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2023 r. – II etap

Dyrektor OOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie

Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na 2023 r. – II etap

 

L.p.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota dofinansowania programu

1.

Gmina Jemielnica

Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012-2015

16 800,00 zł

2.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy

12 000,00 zł

3.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy II.

12 000,00 zł

4.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi

12 000,00 zł

5.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy i chorób płuc

8 000,00 zł

6.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

12 000,00 zł

7.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

16 000,00 zł

8.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych

12 000,00 zł

9.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle

64 000,00 zł

 

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2023 r.

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2023 r.

 

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2023 r.

Informacja

o możliwości składania wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego
o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2023 r.

Działając na podstawie art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1285 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (t.j. Dz.U.2017 r., poz.9),

 

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu

 

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku

 

Miejsce składania wniosków: Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Ozimska 72 A,  45-310 Opole

Forma wniosku: postać papierowa, z dopiskiem na kopercie „program polityki zdrowotnej realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego”

Termin składania wniosków: do dnia 1 września 2022 roku

Termin rozpatrywania wniosków: nie dłużej niż 2 miesiące od dnia upływu terminu ich złożenia.

Wniosek winien zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie Oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści zrealizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. pozytywną opinię Agencji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2, albo oświadczenie o zgodności projektu programu polityki zdrowotnej z rekomendacją Prezesa Agencji, o którym mowa w art. 48aa ust. 11
 2. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji, o którym mowa w art. 95c ust. 1, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 183 i 694).


Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku i załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu. Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje w terminie 14 dni.

Informacja dodatkowa:

Świadczenia realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej zaplanowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że są świadczeniami gwarantowanymi, zgodnie z art. 48d ust. 1 ustawy o świadczeniach: Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d, w kwocie nieprzekraczającej:

 • 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.
 • 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys.

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku

Wzór informacja o numerze rachunku bankowego

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej w roku 2021

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2021 r.

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2019 – postępowanie dodatkowe

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2019

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2019 r.

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2018.

Informacja o możliwości składania wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowanie programów polityki zdrowot

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2017.