logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

Ubezpieczenie dobrowolne

„DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - jest regulowane przez art. 68 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tekst jednolity Dz.U. nr 164 poz. 1027 z 2008r. ze zm.

 

            Zgodnie z powyższą regulacją osoba nie podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia może ubezpieczyć się dobrowolnie o ile spełnia ustawowe kryteria. Możliwość ta dotyczy osób, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego oraz nie podlegają ubezpieczeniu jako członkowie rodziny np.: osoby bez deklarowanego dochodu, żyjące ze zgromadzonego kapitału, ze spadku lub posiadające dochody nie rodzące obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. (uwaga: od 1.05.2004r. t.j. od wejścia Polski do UE nie mogą na powyższych zasadach ubezpieczać się osoby pracujące w kraju UE/EFTA - przypadek ten wyklucza zasada zastosowania jednego ustawodawstwa, co w przypadku zbiegu tytułów dobrowolnego w Polsce i obowiązkowego w UE oznacza, iż osoba podlega ubezpieczeniu w kraju zatrudnienia -nie może zatem być jednocześnie ubezpieczona w Polsce dobrowolnie.

 

Reasumując pierwszym warunkiem jest niepodleganie ubezpieczeniu w żadnym kraju UE/EFTA a drugim istotnym warunkiem jest posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium RP.

     Więcej o przepisach dot. ubezpieczenia dobrowolnego można przeczytać na stronie Centrali NFZ.

 

GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI?

 

    Skontaktuj się telefonicznie z Opolskim Oddziałem NFZ. Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów przejazdu zawczasu warto ustalić w rozmowie z pracownikiem Funduszu, czy spełniasz warunki do podpisania umowy, jakie zabrać ze sobą dokumenty i czy nie istnieją przesłanki do objęcia ubezpieczeniem obowiązkowym lub rejestracji druku UE wydanego przez inny kraj, co czyni starania o ubezpieczenie dobrowolne bezprzedmiotowym. (tel 77 40-20-161, -162, -176 )

    Zgromadź potrzebne dokumenty. Będziesz potrzebować dowodu osobistego (lub odpowiednio paszportu, stosownej wizy lub karty pobytu), numeru PESEL, danych i dokumentów zgłaszanych do ubezpieczenia członków rodziny. Szczegółowe informacje o innych specyficznych dokumentach, zależnych od indywidualnej historii przebiegu ubezpieczenia, uzyskasz w rozmowie telefonicznej od pracownika Funduszu.

    Opłata dodatkowa. Zgodnie z art.68 ust.7 ustawy Fundusz pobiera opłatę dodatkową za okres niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu od osób podpisujących umowy o dobrowolne ubezpieczenie jeśli okres, w którym osoba nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym jest równy i większy niż 3 miesiące. Wysokość opłaty dodatkowej określa szczegółowo art.68 ust.8 ustawy.

    W celu podpisania stosownej umowy należy stawić się w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Opolu, ul. Głogowska 37. Tutaj otrzymasz druki wniosku. Po ich wypełnieniu i złożeniu podpisywana jest umowa.

    CO DALEJ Z UMOWĄ?

    Z podpisaną umową ubezpieczony powinien udać się do oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu wypełnienia i złożenia stosownych druków za siebie i ewentualnie zgłoszonych członków rodziny.

    Wysokość składek z tytułu zawartej umowy reguluje art. 68 ust.4 cyt. ustawy. Podstawy wymiaru są zmienne i aby opłacać składkę w prawidłowej wysokości należy kontrolować wysokość aktualnych wskaźników. Składki opłacać należy za pośrednictwem banku lub poczty na właściwe konto zdrowotne ZUS (końcówka -52). Składki opłaca się "z dołu" do 15 dnia następnego miesiąca.

    Okres ubezpieczenia – umowa jest zawierana na czas nieokreślony, osoba zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej z Funduszem, a przestaje być nim objęta z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. Aby rozwiązać umowę należy przesłać na adres oddziału Funduszu podanie o rozwiązanie umowy zawierające imię i nazwisko, numer umowy, postulowaną datę rozwiązania oraz załączyć kserokopię ostatniego dowodu wpłaty (-52). Ważne: należy również dopełnić formalności związane ze złożeniem stosownych druków wyrejestrowujących ubezpieczenie dobrowolne w ZUS.

    U lekarza - osoby ubezpieczone dobrowolnie posiadają te same prawa i obowiązki jak wszystkie inne osoby ubezpieczone w rozumieniu ustawy.