logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

Skargi i wnioski

W związku z koniecznością dostosowania zadań NFZ do zapisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, od 2 lipca 2010 r. zadania Biur Rzeczników Praw Pacjenta w centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu przejmują komórki do spraw skarg i wniosków.

Opolski Oddział Wojewódzki:
Sekcja Skarg i Wniosków oraz List Oczekujących
tel. 77 40 20 182, infolinia 77 194-88, tel./faks 77 40 20 101 (sekretariat)
e-mail:

Sekcja Skarg i Wniosków jest odpowiedzialna za przyjmowanie od pacjentów i rozpatrywanie skarg związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Jeżeli ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane (łamane) może złożyć skargę w każdej placówce medycznej, która ma podpisaną umowę z Funduszem

W przypadku skarg dotyczących personelu medycznego, w pierwszej kolejności należy interweniować u  bezpośredniego przełożonego tego pracownika: w szpitalu - ordynator, oddziałowa pielęgniarka, dyrektor szpitala. W przychodni: pielęgniarka przełożona ,kierownik/dyrektor przychodni. Są to działania najszybsze często przynoszące zamierzony skutek.

Skargi składane do Sekcji, Skarg i Wniosków oraz List Oczekujących OOW NFZ dotyczą:
- jakości świadczeń medycznych,
- dostępności do świadczeń medycznych,
- odpłatności za świadczenia medyczne,
JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ
- Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

- Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

- Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

- Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nie ujawnienie swego nazwiska i adresu. Zastrzeżenie takie jest dla Funduszu wiążące.

- Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

W sprawie rozpatrywania skarg i wniosków obowiązuje zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 31/2010/DSS z dnia 01 lipca 2010

Jednocześnie przypominamy, że pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
www.bpp.gov.pl

 • Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska
 • adres: ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa
 • tel: 22 532 82 50
 • faks: 22 532 82 30
  e-mail:
 • Bezpłatna infolinia:
  800 190 590 (pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00)
 • Biuro czynne: pn. - pt. w godz. 8.15 - 16.15
  Przyjmowanie petentów: pn. - pt. w godz. 9.00 - 15.00
  Prawnik biura przyjmuje: pn. - pt. w godz. 9.00 - 15.00

Opole,04.01.2013r.
Autor dokumentu: Wydział Organizacyjny

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, ul. Świerkowa 24, 45 – 407 Opole,
  tel. 77 4550957, fax. 77 4569467
  www.oipip.opole.pl

Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych