logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

Nasze zdrowie w UE

Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego – podstawowe informacje

EKUZ wydawana jest osobom posiadającym prawo do świadczeń w kraju w celu potwierdzenia uprawnień do niezbędnych rzeczowych świadczeń zdrowotnych, podczas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w państwie pobytu do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne ze względów medycznych, i które są udzielane podczas pobytu czasowego w innym państwie członkowskim UE/EFTA z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa gdzie jest ubezpieczony przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu.

EKUZ przysługuje w szczególności na wyjazdy turystyczne, w celu kształcenia się a także w sytuacji oddelegowania.

W razie zaistnienia niezbędnych przesłanek medycznych kartą należy się wylegitymować łącznie z dokumentem tożsamości bezpośrednio w placówce opieki zdrowotnej w kraju pobytu. Karta EKUZ obejmuje świadczenia udzielane przez placówki działające w ramach powszechnego systemu opieki danego kraju. Nie działa natomiast w placówkach komercyjnych nie zakontraktowanych w danym kraju.

Pacjent posiadający EKUZ jest traktowany na zasadach obowiązujących w kraju pobytu. Otrzymuje świadczenia na zasadach jak ubezpieczony w danym kraju. Oznacza to także, że ponosi ewentualne koszty współpłacenia obowiązujące na terenie danego kraju.

EKUZ nie daje uprawnień do leczenia planowego wykraczającego poza niezbędny zakres.
Karta nie jest dokumentem obowiązkowym przy wyjazdach zagranicznych ale nawet przy jej braku jest możliwość odzyskania ewentualnych kosztów świadczeń niezbędnych na podstawie oryginałów zgromadzonych rachunków.

JAK UZYSKAĆ EKUZ

Aby uzyskać kartę należy wypełnić stosowny wniosek. Druki wniosków są dostępne na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl oraz w siedzibie Funduszu. Wniosek wypełnia się indywidualnie  dla każdej osoby zainteresowanej. Po wypełnieniu i podpisaniu wniosek można złożyć osobiście w siedzibie oddziału NFZ. Można go także przesłać drogą pocztową na adres NFZ 45-310 Opole ul. Ozimska 72A.

Istnieje także możliwość przesłania dokumentu droga elektroniczną po opatrzeniu go podpisem elektronicznym lub wysłania skanu podpisanego odręcznie wniosku na adres:

(w przypadku turystycznych wniosków o EKUZ);

(w przypadku oddelegowania na podstawie A1).

 

Na rewersie wniosku zamieszczona jest informacja dotycząca fakultatywnych i obligatoryjnych załączników do wniosku. W razie braków wniosek jest odsyłany do uzupełnienia.

Kompletny wniosek składany osobiście jest rozpatrywany na poczekaniu a karta jest wydawana w tym samy dniu. W przypadku wniosków przesłanych do Funduszu, karty EKUZ  są przygotowywane do 3 dni roboczych i wysyłane na adres zgodnie z dyspozycją zaznaczona we wniosku. Istnieje możliwość upoważnienia osoby do złożenia wniosku i odbioru EKUZ. Osoba występująca w cudzym imieniu powinna posiadać upoważnienie od osoby zainteresowanej. Bez dodatkowego upoważnienia można wystąpić o kartę dla niepełnoletniego dziecka lub współmałżonka.

Karta może posiadać datę ważności od 2 miesięcy do 5 lat. Termin ważności karty ustalany jest z urzędu, a EKUZ wydawana jest na maksymalny możliwy okres dla danej kategorii osoby ustalony przez system informatyczny w oparciu o przekazane przez ZUS i KRUS dane dotyczące tytułu i statusu ubezpieczenia z uwzględnieniem załączników dołączonych do wniosku. Przykładowo na minimalny okres karta jest wydawana dla osób bezrobotnych na maksymalny dla emerytów.

Jeśli jesteśmy w posiadaniu karty której termin ważności dobiega końca, możliwe jest wystąpienie o kolejną – procedura wydania jest analogiczna. Z chwila wydania kolejnej karty ważność poprzedniej zostaje odpowiednio skrócona i nie należy się nią posługiwać.

Więcej informacji na stronie: www.ekuz.nfz.gov.pl

 

Leczenie pacjentów ubezpieczonych w innym kraju UE/EFTA

Osoby ubezpieczone w kraju UE/EFTA mogą korzystać ze świadczeń na terenie Polski w oparciu o unijne przepisy koordynacyjne. Przed przyjazdem do Polski należy wyposażyć się w odpowiedni dokument wydany przez instytucję ubezpieczeniową z kraju gdzie dana osoba jest ubezpieczona co umożliwi leczenie w Polsce.
Każda osoba ubezpieczona w kraju UE/EFTA może legitymować się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. U świadczeniodawców mających kontrakt z NFZ w oparciu o ten dokument otrzymać można świadczenia niezbędne ze względów medycznych.
Dodatkowe możliwości pojawiają się dla osób zamieszkujących stale w Polsce a ubezpieczonych w innym kraju UE/EFTA. Osoby zatrudnione w tych krajach lub pobierające świadczenia emerytalne oraz członkowie ich rodzin pozostający bez ubezpieczenia w Polsce mogą korzystać w Polsce z ubezpieczenia płaconego zagranicą na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w Funduszu
Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy w kraju UE/EFTA gdzie dana osoba jest ubezpieczona skontaktować się ze swoją instytucją ubezpieczenia w celu uzyskania odpowiedniego formularza unijnego.
Np. E 106 , E 109, E 121 lub S1 Przykłady:

  1. Jeśli osoba pracuje w Niemczech i ma miejsce zamieszkania w Polsce i również w  Polsce posiada nieubezpieczoną rodzinę wówczas z niemieckiej instytucji ubezpieczenia powinna wyposażyć się w druk E106 lub S1.
  2. Jeśli osoba pracuje w Wielkiej Brytanii i tam zamieszkuje, natomiast w Polsce zamieszkują nieubezpieczeni członkowie rodziny wówczas z brytyjskiej ubezpieczalni powinna wyposażyć się w druk E109 lub S1.
  3. Jeśli osoba otrzymuje emeryturę z Francji jednak na stałe postanowiła powrócić i zamieszkać w Polsce. Powinna otrzymać z francuskiej ubezpieczalni druk E121 lub S1.

            Druki te należy złożyć lub przesłać na adres NFZ 45-310 Opole ul. Ozimska 72A. Po wypełnieniu  dodatkowych oświadczeń dotyczących sytuacji rodzinnej i ubezpieczeniowej NFZ wydaje POŚWIADCZENIE. Dokument ten uprawnia do pełnego zakresu świadczeń (tak jakby osoby były ubezpieczone w Polsce). Koszty świadczeń zrealizowanych dla osób uprawnionych refundują instytucje ubezpieczenia zagranicą. Natomiast o informacje dotyczące wydania dokumentów przez instytucje zagraniczne należy zwracać się do tych instytucji.