logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla lekarzy

pielęgniarek i położnych

Drukuj

Przydzielanie zakresów numerów recept dla umów upoważniających zawartych przed 11 grudnia 2015 r.

1. Składanie wniosków o przyznanie zakresów liczb identyfikujących recepty:

  • Świadczeniodawca pobiera zakresy numeryczne dla zatrudnionych lekarzy we własnym zakresie przez Portal Świadczeniodawcy. Jednorazowo dla lekarza można pobrać od 1-50 bloczków.
  • Lekarz/felczer mający podpisaną umowę upoważniającą na wystawianie recept z gabinetu prywatnego oraz z niepublicznego zakładu, który nie ma podpisanej umowy z tutejszym Oddziałem na świadczenia zdrowotne składa wniosek dotyczący przydziału zakresu liczb mających służyć jako numery recept na Załączniku nr 2. Wniosek należy złożyć osobiście bądź poprzez osobę upoważnioną we wniosku. Jeżeli zakresy liczb będzie odbierała osoba upoważniona przez lekarza do odbioru należy wypełnić dane w dolnej części wniosku dotyczącej upoważnienia. Dopuszczalne jest także przysyłanie prawidłowo wypełnionych wniosków drogą wysyłkową (np.: poczta tradycyjna, email, ePUAP). Wnioski niekompletne lub błędnie wypełnione nie będą rozpatrywane. Jednorazowo lekarz może pobrać zakresy numeryczne na wydruk od 1-50 bloczków recept. 
  • Lekarz/felczer mający podpisaną umowę na wypisywanie recept dla siebie i członków rodziny wypełnia wniosek na Załączniku nr 3. Załącznik ten zawiera również dane osoby upoważnionej do odbioru zakresu liczb dlatego nie wymaga się dodatkowego upoważnienia dla osoby odbierającej zakres przyznanych liczb.

W przypadku wniosków złożonych drogą inną niż osobiście Wydział Gospodarki Lekami informuje, że zakresy numeryczne przekazywane są w formie pisemnej do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

2. Lekarz może również sam pobrać zakresy numeryczne na wydruk recept przez Portal Personelu
W celu otrzymania dostępu do Portalu Personelu należy wypełnić formularz aktywacyjny, który dostępny jest na Portalu Personelu – strona do logowania. Jeżeli dane zostały wypełnione prawidłowo w ciągu kilku minut na adres podany w polu e-mail zostanie wysłana wiadomość umożliwiająca potwierdzenie i wydrukowanie formularza aktywacyjnego. Po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu warunków określonych w formularzu aktywacyjnym dokument ten należy wydrukować. Wydruk formularza jest jednoznaczny z potwierdzeniem złożenia wniosku o utworzenie konta na Portalu Personelu. Po potwierdzeniu złożenia wniosku jest on aktywny przez 7 dni. Jeśli formularz aktywacyjny nie zostanie dostarczony do Oddziału NFZ przed upływem 7 dni konieczne jest ponowne przeprowadzenie procedury rejestracyjnej. Z wydrukowanym, podpisanym i opieczętowanym formularzem aktywacyjnym oraz wydrukowanymi dwoma egzemplarzami umowy na korzystanie z Portalu Personelu UMOWA należy zgłosić się osobiście do Wydziału Informatyki w celu weryfikacji wniosku lub przesłać pocztą. W przypadku pozytywnej weryfikacji użytkownikowi zostanie założone konto na Portalu Personelu. Jako potwierdzenie założenia konta do lekarza zostaje wysłana na wcześniej podany adres e-mail wiadomość informująca o akceptacji przez OOW NFZ formularza aktywacyjnego. Na formularzu potwierdzającym założenie konta będzie znajdował się link prowadzący do strony logowania do Portalu Personelu.

Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków, w tym 1 cyfra, 1 duża litera oraz 1 znak specjalny !@#$%^&*()_

RECEPTY BIAŁE – Rpw (dawne różowe)

Druki recept w kolorze różowym zostały zastąpione drukami recept w kolorze białym oznaczonymi symbolem Rpw, w których przedostatnia cyfra w numerze kodowym równa się 9. Numery recept białych Rpw można pobierać przez Portal Świadczeniodawcy, Portal Personelu lub uzyskać w tutejszym Oddziale Funduszu według załączników 2 i 3 z zaznaczeniem „Recepty Rpw”.

 

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku zagubienia lub kradzieży recept Rp lub Rpw, a także przyznanego zakresu numerów recept Rp lub Rpw należy bezzwłocznie poinformować o tym pisemnie tutejszy Oddział NFZ. Na tej podstawie zgłoszony zakres numeryczny zostanie zastrzeżony przez pracownika Oddziału.

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że przydzielone zakresy numeryczne mogą zostać wykorzystane do naniesienia na drukach recept wyłącznie jednorazowo. Po wykorzystaniu przydzielonych numerów należy wygenerować następne przez Portal Świadczeniodawcy/Personelu lub wystąpić do OOW NFZ o przyznanie kolejnych.

Informujemy również, że przydzielone numery recept lekarskich przypisane są do konkretnego lekarza. Odstąpienie bloczków recept, jak i korzystanie z innych zakresów numerycznych recept niż te, które zostały przydzielone w systemie informatycznym OOW NFZ narusza Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami