logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych ze świadczeniodawcami przez Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

20-07-2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż nie zawiera odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych - o których mowa w art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016] - ze świadczeniodawcami, z którymi Oddział posiada zawarte umowy na udzielanie świadczeń gwarantowanych.

Narodowy Fundusz Zdrowia przetwarza i administruje danymi osobowymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.] oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia [Dz. U. z 2017 r. poz. 1845].
Art. 22 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia określa, iż administratorem danych przetwarzanych w systemie RUM NFZ o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zakres działania Narodowego Funduszu Zdrowia określa art. 97 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zaś kategorię danych i cel ich przetwarzania definiuje art. 188 ww. ustawy. Obowiązujące przepisy prawa konstytuują rodzaj danych przetwarzanych przez Fundusz oraz katalog celów do realizacji których został on w drodze ustawy uprawniony, z prawem do uzyskiwania i przetwarzania informacji o świadczeniobiorcach.

Art. 188 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych reguluje, iż świadczeniodawcy działający w ramach zawartych z Funduszem umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zobowiązani są do gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych, dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych. Powyższe oznacza, iż przetwarzanie danych sprawozdawanych przez świadczeniobiorców do Oddziału dokonywane jest w trybie i formie ustawowego obowiązku i nie wymaga zawierania odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.

Wszystkie aktualności