logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie rozliczeń umów, dla których okres rozliczeniowy upływa z dniem 30.06.18 w rodzajach SZP(PSZ), AOS, SOK, PSY

04-07-2018

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowę, której okres obowiązywania upłynął 30 czerwca 2018 roku we rodzajach świadczeń SZP (PSZ). AOS. SOK, PSY

OOW NFZ przypomina, że zgodnie z treścią § 23 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j.Dz.U.2016.1146 z póź. zm.): „Dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni”.

W związku w powyższym prosimy o przekazanie sprawozdawczości z wykonanych świadczeń w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca 2018 roku.

Po tym dniu zostanie wykonany zrzut bazy danych na potrzeby analiz związanych z rozliczeniem końcowym umów za okres styczeń-czerwiec 2018, stanowiący jednocześnie podstawę do ewentualnego opracowania i przedłożenia świadczeniodawcy ugody/aneksu rozliczającego umowę.

Mając na uwadze powyższe okoliczności świadczenia wprowadzone do systemu rozliczeniowego po tym terminie nie będą uwzględnione w przedmiotowych analizach.

Wszystkie aktualności